Posudzovanie kvality povrchu sadrokartónu býva veľmi subjektívnou záležitosťou. Práve preto vám prinášame presné kritéria na posudzovanie výsledku pri tmelení a stierkovaní sadrokartónových povrchov a jednoznačnú definíciu kvality konečnej povrchovej úpravy, ktorá vychádza z európskej normy EN 13963. Pri tmelení sadrokartónových dosiek sa popisujú štyri kvalitatívne úrovne podľa toho, aký konečný estetický dojem potrebujeme dosiahnuť.

Čo by mal každý zákazník vedieť pre stanovenie očakávanej kvality konečnej povrchovej úpravy sadrokartónu ešte pred samotnou realizáciou sadrokartónových prác suchej výstavby:

1. Plánovanie úprav

Výber typu tmelenia sadrokartónovej plochy alebo konečnej úpravy povrchu a použitie výstužných pások by sa malo zakladať na:
– type konštrukcie (jedno alebo viacvrstvové opláštenie),
– type sadrokartónovej dosky (v závislosti od jej hrany a hrúbky),
– poveternostných podmienkach na stavbe,
– type finálnej povrchovej úpravy (obklad, omietka, náter, tapeta…).

Tieto faktory by sa mali brať do úvahy už počas plánovania estetickej povrchovej úpravy sadrokartónu. Výrazy ako „pripravené na maľovanie”, „pripravené na obkladanie” a iné podobné frázy nie sú vhodné na popis požadovanej kvalitatívnej úrovne. Aby všetci správne pochopili, aká má byť očakávaná kvalita povrchovej úpravy sadrokartónu, mali by sa vždy používať špecifické termíny kvalitatívnej úrovne Q1, Q2, Q3 a Q4.
Ak sa nestanoví kvalitatívna úroveň ako sa uvádza vyššie, potom sa predpokladá kvalitatívna úroveň Q2.

2. Podmienky pri realizácii úprav

Už počas plánovania je potrebné zvoliť vhodný materiál, ktorý sa použije pri úprave, zohľadniť jeho vlastnosti (prepadávanie, tvrdosť, pružnosť, brúsiteľnosť…), svetelné podmienky, ako aj potrebnú úroveň pracovnej zručnosti majstrov.

Svetelné podmienky
– Ideálne by bolo vedieť vopred, aké osvetlenie a za akých podmienok bude používané po dokončení výstavby.
– Osvetlenie (prirodzené alebo umelé) pri tupom uhle môže ovplyvniť vzhľad povrchu.
– Úpravy Q4 by sa mali realizovať v podobných podmienkach osvetlenia, ako sa budú v priestoroch používať po dokončení výstavby.
– Na posudzovanie kvality povrchovej úpravy na stavenisku nie je akceptovateľné používať plošné osvetlenie.

Vplyv počasia
– Poveternostné podmienky na stavenisku (teplota a relatívna vlhkosť) by sa mali brať do úvahy vzhľadom na stanovený postup jednotlivých prác.
– Aby sa dosiahli kvalitatívne úrovne Q2, Q3 a Q4 je nevyhnutné dodržiavať odporúčané časy schnutia medzi jednotlivými aplikačnými krokmi.
– Estetické úpravy stien ako je maľovanie, tapetovanie alebo omietanie sa musia aplikovať až potom, ako bolo vykonané tmelenie a fi nálne preschnutie všetkých plôch.

Zručnosti majstrov
– Je potrebné mať na pamäti odborné a praktické zručnosti majstrov, ktorí budú realizovať tmelenie počas sadrokartónových prác.
– Stierkované povrchy, ktoré sú ideálne hladké a bez akýchkoľvek tieňov, sa nedajú úplne dosiahnuť.